Інформація роботодавцям щодо праці неповнолітніх

22 Квітня, 2021 | Новини

Трапляється, що особам, які не досягли повнолітнього віку, тобто 18 років, доводиться самостійно заробляти кошти. Трудовим законодавством така можливість передбачена. За вітчизняним законодавством неповнолітні особи користуються тими ж трудовими правами та гарантіями, що передбачені для повнолітніх осіб. Проте для неповнолітніх є ще й інші додаткові гарантії щодо зайнятості, відпочинку та охорони праці.

    Для неповнолітніх встановлені спеціальні правила працевлаштування. Трудовий договір з ними згідно зі ст. 188 КЗпП може бути укладено лише тоді, коли вони дося­гни шістнадцяти років. Лише у виняткових випадках за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, на роботу можуть прийматись особи, які досягли 15 років. Допускається прийняття молоді (учнів) на роботу з 14 років під час канікул, у вільний від навчання час для виконання легкої роботи, яка не шкодить їх здоров’ю, і лише за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

    При працевлаштуванні відповідно до ст. 191 КЗпП України неповнолітні прийма­ються на роботу лише після проходження обов’язкового попереднього медичного огля­ду, і до досягнення двадцяти одного року вони щорічно зобов’язані проходити обов’я­зкові медичні перевірки стану свого здоров’я. Охороняючи здоров’я неповнолітніх, трудове законодавство забороняє використання їх праці на роботах з важкими, шкід­ливими та небезпечними умовами праці. Перелік таких робіт затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України. При виконанні робіт забороняється примушу­вати неповнолітніх до підіймання і переміщення вантажів і предметів, маса яких пе­ревищує граничнодопустимі норми, встановлені Міністерством охорони здоров’я для працівників залежно від їх статі і віку.

     Згідно зі ст. 51 КЗпП для неповнолітніх встановлюється скорочена тривалість робочо­го часу: для працівників віком 16-18 років – 36 годин на тиждень, 15-16 років та учнів під час канікул – 24 години на тиждень. Норми виробітку для неповнолітніх працівників встановлюються виходячи із норм виробітку, визначених для дорослих пропорційно ско­роченому робочому часові. Забороняється залучати неповнолітніх працівників до роботи на нічну зміну, надурочних робіт і роботи в вихідні дні.

    Трудове законодавство встановлює пільги для працівників, молодших 18 років і при наданні відпусток. Так, щорічна основна відпустка для них встановлена більшої тривалості порівняно з відпусткою повнолітніх працівників. її тривалість становить 31 календарний день і надається вона в зручний для них час.

    Додаткові гарантії трудове законодавство встановлює також, захищаючи непов­нолітніх працівників від незаконного звільнення з роботи. Звільнення працівників, молодших 18 років, за ініціативою власника або уповноваженого ним органу дозво­ляється лише за згодою районного (міського) комітету у справах неповнолітніх (за умови дотримання загального порядку звільнення).

    Всі ці пільги, встановлені для неповнолітніх працівників, спрямовані на захист і охорону здоров’я, на забезпечення їх нормального фізіологічного розвитку.

Новини

Контакти

вул. Грушевського, 9 с. Смідин, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44453

+380 68 382 1743

smidynska@gmail.com